Legionowska Rada Seniorów


Uchwała nr XLIV/611/2014
Rady Miasta Legionowo

z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Legionowie oraz nadania jej Statutu

Na podstawie art. 5 c ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.1) oraz § 3 ust. 1 i 7 Statutu Miejskiej Rady Seniorów w Legionowie stanowiącego załącznik do uchwały nr XLIV/611/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 czerwca 2014 r. (Dz.Urz. Woj. Maz. z 2014 r., poz. 6266) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W celu zapewnienia seniorom wpływu na sprawy dotyczące społeczności lokalnej, powołuje się Miejską Radę Seniorów w Legionowie, nadając jej Statut, stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Głównym celem Miejskiej Rady Seniorów w Legionowie jest służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz samorządowych.

§ 3.

Warunki organizacyjne niezbędne do prawidłowej pracy Miejskiej Rady Seniorów w Legionowie zapewni Prezydent Miasta Legionowo.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj.Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Janusz Klejment


1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 645, poz.1318, z 2014 r., poz. 379


Załącznik do Uchwały nr XLIV/611/2014

z dnia 25 czerwca 2014 r.

Statut Miejskiej Rady Seniorów w Legionowie

Rozdział 1.
Postanowienia Ogólne

§ 1.

W celu zapewnienia seniorom wpływu na sprawy dotyczące społeczności lokalnej, w tym najstarszego pokolenia, powołuje się Miejską Radę Seniorów w Legionowie zwaną dalej Radą, której zadaniem jest reprezentowanie interesów seniorów wobec samorządu Miasta Legionowo.

§ 2.

Rada jest ciałem o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym wobec organów Gminy Legionowo, z którymi współpracuje we wszystkich obszarach dotyczących osób starszych, a w szczególności:

 1. integracji i wspierania środowiska osób starszych w mieście oraz reprezentowanie zbiorowych interesów tych osób na zewnątrz;
 2. aktywności ludzi starszych i twórczego wykorzystania ich potencjału;
 3. profilaktyki i promocji zdrowia seniorów w tym rozwoju teleopiekii telemedycyny;
 4. przełamywania stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowania ich autorytetu, wzmacniania relacji wewnątrz, jak i międzypokoleniowych;
 5. sportu, turystyki, rekreacji oraz rozwoju różnych form wypoczynku;
 6. wykluczenia społecznego osób starszych;
 7. warunków życia seniorów w tym mieszkalnictwa;
 8. bezpieczeństwa publicznego seniorów.

Rozdział 2.
Tryb wyboru Rady

§ 3.
 1. Rada wybierana jest spośród seniorów oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku. W skład Rady wchodzą również przedstawiciele Prezydenta Miasta Legionowo i Rady Miasta Legionowo.
 2. Kandydatami na członków Rady mogą być osoby, które ukończyły 60 rok życia, zamieszkują na terenie Gminy Legionowolub prowadzą działalność w obszarze 60+.
 3. Zgłoszenie kandydata następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik nr 1 lub załącznik nr 2 do Statutu i złożenie go do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legionowo.
 4. Kandydat na członka Miejskiej Rady Seniorów w Legionowie składa oświadczenie w brzmieniu załącznika nr 3 do Statutu.
 5. Kandydatów będących przedstawicielami Rady Miasta Legionowo, wybiera Rada Miasta Legionowa na sesji w liczbie dwóch.
 6. Prezydent Miasta Legionowozgłasza dwóch kandydatów.
 7. Miejską Radę Seniorów w Legionowiepowołuje Rada Miasta Legionowo.
§ 4.
 1. Pierwsze posiedzenie Rady prowadzi do czasu wyboru przewodniczącego najmłodszy członek Rady Seniorów.
 2. Wybory przewodniczącegoi sekretarza Rady odbywają się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

Rozdział 3.
Zakres zadań Rady

§ 5.

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. współpraca z organami Gminy Legionowow obszarach określonych w § 2;
 2. opiniowanie projektów aktów prawa miejscowegodotyczących problemów ludzi starszych;
 3. inicjowanie działań na rzecz seniorów;
 4. konsultowanie i ustalanie priorytetów i zadań realizowanych na rzecz seniorów;
 5. wydawanie opinii i formułowanie wniosków w sprawach dotyczących seniorów;
 6. informowanie społeczności lokalnej o działaniach podejmowanychna rzecz środowiska seniorów;
 7. podejmowanie działań mających na celu wykorzystywanie potencjału i wolnego czasu seniorów do budowania wolontariatu seniorów;
 8. dążenie do odtworzenia i umocnienia międzypokoleniowychwięzi społecznych;
 9. inicjowanie działań na rzecz samopomocy w środowisku lokalnym;
 10. współpraca z organizacjami i instytucjami społecznymi, działającymi na terenie Gminy Legionowo oraz wymiana doświadczeń z Radami Seniorów na terenie kraju i Unii Europejskiej;
 11. budowanie pozytywnego wizerunku seniorów;
 12. upowszechnianie wiedzy o potrzebach i prawach osób starszych.

Rozdział 4.
Organizacja i tryb działania Rady

§ 6.
 1. Rada liczy 10 członków.
 2. Kadencja Rady trwa 4 lata.
 3. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć:
  • Prezydent Miasta Legionowolub jego przedstawiciel,
  • Przewodniczący Rady Miasta lub jego przedstawiciel,
  • zaproszeni goście.
 4. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie, nie pobierając z tego tytułu diet, ani wynagrodzenia.
 5. Członkostwo w Radzie wygasa przed upływem kadencji:
  • z powodu rezygnacji członka,
  • w przypadku skazania go prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnioneumyślnie.
 6. W przypadkach określonych w ust. 5 lub śmierci członka, Rada podejmuje uchwałę o wygaśnięciu mandatu członka Rady.
 7. Uzupełnienie składu Rady następuje w trybie jej powołania.
§ 7.
 1. Przewodniczący Rady reprezentuje ją na zewnątrz i kieruje pracami Rady, a w szczególności:
  • ustala termin posiedzenia i porządek obrad,
  • zwołuje posiedzenia,
  • prowadzi obrady,
  • zaprasza na posiedzenia Rady przedstawicieli organizacji i instytucji, które nie mają swojej reprezentacji w Radzie.
 2. W razie nieobecnościPrzewodniczącego jego obowiązki wykonuje Sekretarz Rady.
 3. Do zadań Sekretarza Rady należy w szczególności:
  • przedstawienie propozycji działań w sprawach organizacyjnych;
  • organizowanie spraw proceduralnych oraz przepływu informacji w związku z działalnością Rady;
  • przygotowanie dokumentówna posiedzenia Rady;
  • zawiadamianie o terminach posiedzeń Rady;
  • sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady;
  • wykonywanieinnych zadań zleconych przez Radę.
§ 8.
 1. Posiedzenia Rady odbywają się zgodnie z planem pracy, ustalonym przez członków Rady, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek, co najmniej pięciu członków Rady lub na wniosek Prezydenta Miasta Legionowo.
 3. Zawiadomienie o terminie posiedzenia oraz porządek obrad dostarcza członkom Rady Sekretarz Rady pisemnie lub telefonicznielub emailem.
 4. W terminie do 14 dni z przebiegu posiedzenia Sekretarz sporządza protokół, do którego dołącza listę obecności.
 5. Protokoły z posiedzeń Rady zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 9.
 1. Rada może tworzyć zespoły tematyczne spośród swoich członków i seniorów oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytet trzeciego wieku.
 2. Regulamin funkcjonowania zespołu tematycznego określa Rada w drodze uchwały.
 3. Rada może zaprosić ekspertów spośród specjalistów oraz osób reprezentujących organizacje i instytucje zajmujące się problematyką osób starszych.
§ 10.
 1. Rada wyraża swoje stanowiska w formie uchwał i wniosków.
 2. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu Rady, w głosowaniu jawnym.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 11.

Obsługę organizacyjną i techniczną zapewnia Wydział Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych.

§ 12.

Zmiany niniejszego Statutu mogą nastąpić na wniosek Prezydenta Miasta Legionowa, co najmniej 3/5 składu Rady, w trybie właściwym do jego uchwalenia.

 

Uchwała nr IV/30/2015
Rady Miasta Legionowo

z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie powołania składu osobowego Miejskiej Rady Seniorów w Legionowie

Na podstawie art. 5c ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.1) oraz § 3 ust. 1 i 7 Statutu Miejskiej Rady Seniorów w Legionowie stanowiącego załącznik do uchwały nr XLIV/611/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 czerwca 2014 r. (Dz.Urz. Woj. Maz. z 2014 r., poz. 6266) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W skład Miejskiej Rady Seniorów w Legionowie powołuje się następujące osoby:

 1. Ewa Milner-Kochańska – przedstawiciel Prezydenta Miasta Legionowo.
 2. Anna Brzezińska – przedstawiciel Prezydenta Miasta Legionowo.
 3. Tadeusz Szulc – przedstawiciel Rady Miasta Legionowo.
 4. Danuta Ulkie – przedstawiciel Rady Miasta Legionowo.
 5. Roman Biskupski – przedstawiciel organizacji pozarządowej.
 6. Krystyna Drążewska – przedstawiciel organizacji pozarządowej.
 7. Wiesław Jakubczak – przedstawiciel organizacji pozarządowej.
 8. Mieczysław Kolasiński – przedstawiciel organizacji pozarządowej.
 9. Hanna Przymusińska – przedstawiciel organizacji pozarządowej.
 10. Dorota Łukasik – przedstawiciel organizacji pozarządowej.
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Janusz Klejment