Legionowskie Centrum Wolontariatu


Se­nio­ral­ne Cen­trum Wo­lon­ta­ria­tu zo­sta­ło po­wo­ła­ne 1 kwiet­nia 2015 r. przy Sto­wa­rzy­sze­niu Po­mo­cy po­trze­bu­ją­cym „Na­dzie­ja” w part­ner­stwie z Fun­da­cją Pra­cow­nia Kom­pe­ten­cji i Ośrod­kiem Po­mo­cy Spo­łecz­nej w Le­gio­no­wie w ra­mach pro­jek­tu „Le­gio­now­skie Cen­trum Wo­lon­ta­ria­tu Se­nio­rów i Se­nio­rek” z Pro­gra­mu Oby­wa­te­le dla De­mo­kra­cji z Fun­du­szy EOG

„Le­gio­now­skie Cen­trum Wo­lon­ta­ria­tu Se­nio­rów (SCW)” to od­po­wiedź na za­gro­że­nie wy­klu­cze­niem spo­łecz­nym osób 60+. Se­nio­rzy po­ma­ga­jąc so­bie w ra­mach grup sa­mo­po­mo­cy i in­nym wy­klu­czo­nym po­przez świad­cze­nie usług wo­lon­ta­riac­kich w ob­sza­rze po­mo­cy spo­łecz­nej za­an­ga­żu­ją się w ży­cie lo­kal­nej spo­łecz­no­ści. Po­dej­mie­my kon­kret­ne, spek­ta­ku­lar­ne dzia­ła­nia, któ­re po­ka­żą wszyst­kim le­gio­no­wia­nom, że wbrew ste­reo­ty­pom oso­by 60+ chcą i mo­gą dzia­łać dla do­bra swo­je­go i ogó­łu. Utwo­rze­nie SCW nie tyl­ko pod­nie­sie ak­tyw­ność osób 60+ na­ra­żo­nych na wy­klu­cze­nie spo­łecz­ne, ale też po­przez dzia­ła­nia grup sa­mo­po­mo­cy i po­wo­ła­nie Ra­dy SCW po­zwo­li im współ­de­cy­do­wać o for­mach udzie­la­ne­go wspar­cia.

Bez­po­śred­nio w pro­jek­cie bie­rze udział 70 se­nio­rów, a z ich wspar­cia wo­lon­ta­riac­kie­go sko­rzy­sta oko­ło 400 miesz­kań­ców Le­gio­no­wa. W ra­mach współ­pra­cy Ośro­dek Po­mo­cy Spo­łecz­nej (Part­ner), zna­jąc pro­ble­my i po­trze­by osób star­szych za­pew­nia od­bior­ców usług wo­lon­ta­riac­kich. Fun­da­cja Pra­cow­nia Kom­pe­ten­cji (Part­ner) wno­si do­świad­cze­nie w za­kre­sie tre­nin­gów ak­ty­wi­za­cyj­nych i kom­pe­ten­cyj­nych z se­nio­ra­mi.

Za­pra­sza­my wszyst­kich chęt­nych Se­nio­rów/rek w wie­ku 60+, któ­rzy chcą za­an­ga­żo­wać się w ży­cie spo­łecz­ne i po­ma­gać in­nym.

Sie­dzi­ba Se­nio­ral­ne­go Cen­trum Wo­lon­ta­ria­tu (SCW) w Le­gio­no­wie mie­ści się przy uli­cy Pił­sud­skie­go 3 (wej­ście od uli­cy Ko­per­ni­ka), czyn­ne jest: po­nie­dzia­łek i śro­da w godz.: 14:00–20:00 oraz w wto­rek i czwar­tek w godz. 8:00–14:00.

Kie­row­ni­kiem SCW jest Pan Ce­za­ry Usik, te­le­fon: 570-736-521.

Za­pra­sza­my do zgła­sza­nia swo­ich po­trzeb do­ty­czą­cych po­mo­cy Wo­lon­ta­riu­szy.

1. Utworzenie i funkcjonowanie Senioralnego Centrum Wolontariatu – rekrutacja

Do pro­jek­tu „Le­gio­now­skie Cen­trum Wo­lon­ta­ria­tu Se­nio­rów i Se­nio­rek” zo­sta­ło zre­kru­to­wa­nych 70 se­nio­rów na za­sa­dzie po­wszech­nej do­stęp­no­ści, w spo­sób bez­stron­ny z po­sza­no­wa­niem za­sa­dy rów­no­ści. Ogło­sze­nie na o na­bo­rze do pro­jek­tu i o spo­tka­niach in­for­ma­cyj­no­-or­ga­ni­za­cyj­nych roz­po­wszech­nia­li­śmy po­przez miej­ski sys­tem sms, pla­ka­ty, któ­re dys­try­bu­owa­li­śmy przez or­ga­ni­za­cje po­za­rzą­do­we m.in. Zwią­zek Eme­ry­tów Ren­ci­stów i In­wa­li­dów, Spół­dziel­nię Miesz­ka­nio­wą Lo­ka­tor­sko­-Wła­sno­ścio­wą, Ko­ścio­ły, Ośro­dek Po­mo­cy Spo­łecz­nej, Pla­ców­ki Zdro­wia, Urząd Mia­sta Le­gio­no­wo, Sta­ro­stwo Le­gio­now­skie oraz sie­dzi­bie Le­gio­now­skie­go Uni­wer­sy­te­tu III Wie­ku i sie­dzi­bie SCW. W pro­mo­cji i re­kru­ta­cji wspie­ra­ły nas lo­kal­ne me­dia, Le­gio­now­ska Te­le­wi­zja Ka­blo­wa, Ra­dio Hob­by, Ga­ze­ta Po­wia­to­wa, Ga­ze­ta” Mo­je Le­gio­no­wo. Do­dat­ko­wo za­pra­sza­li­śmy do udzia­łu w pro­jek­cie po­przez ogło­sze­nie w ra­dio­węź­le tar­go­wi­ska miej­skie­go oraz w trak­cie wszyst­kich im­prez oko­licz­no­ścio­wych w Le­gio­no­wie. Je­ste­śmy ta­kże na Fa­ce­bo­oku, gdzie na bie­żą­co za­miesz­cza­my wszyst­kie in­for­ma­cje o tym co dzie­je się w pro­jek­cie, a ta­kże ja­kie pla­nu­je­my dzia­ła­nia.

Z li­sty chęt­nych – na pod­sta­wie do­ku­men­tów re­kru­ta­cyj­nych – Ko­mi­sja Re­kru­ta­cyj­na w skła­dzie: Kie­row­nik SCW, ko­or­dy­na­tor­ka me­ry­to­rycz­na i dwóch pra­cow­ni­ków so­cjal­nych Ośrod­ka Po­mo­cy Spo­łecz­nej w Le­gio­no­wie wy­ło­ni­ła 70 se­nio­rów/ek.

Za­pra­sza­my chęt­nych Se­nio­rów/rki, któ­rzy chcą się roz­wi­jać, dzie­lić wie­dzą z in­ny­mi, po­świę­cić tro­chę swo­je­go cza­su dla in­nych do za­pi­sy­wa­nia się do Se­nio­ral­ne­go Cen­trum Wo­lon­ta­ria­tu w Le­gio­no­wie.

Chcesz zo­stać Wo­lon­ta­riu­szem lub Wo­lon­ta­riusz­ką przyjdź to miej­sce jest stwo­rzo­ne wła­śnie dla Cie­bie.

Zgło­sze­nia osób chęt­nych przyj­mu­je Kie­row­nik SCW w sie­dzi­bie ul. Pił­sud­skie­go 3 (wej­ście od ul. Ko­per­ni­ka) po­nie­dział­ki i śro­dy w godz.: 14:00–20:00, wtor­ki i czwart­ki w godz. 8:00–14:00 lub pod nu­me­rem te­le­fo­nu 570-736-521.

2. Warsztaty – wzmocnienie kompetencji i podnoszenie kwalifikacji Wolontariuszy

I.Warsztat „Nieaktywni zawodowo – aktywni społecznie”

W ra­mach pro­jek­tu od­by­wa­ją się warsz­ta­ty ak­ty­wi­zu­ją­ce „Nie­ak­tyw­ni za­wo­do­wo­ – ak­tyw­ni spo­łecz­nie”, któ­re ma­ją na ce­lu wzmoc­nie­nie po­staw ak­tyw­nych, wzrost wia­ry we wła­sne si­ły i mo­żli­wo­ści, od­na­le­zie­nie w so­bie moc­nych stron i umie­jęt­ne za­rzą­dza­nie wła­snym po­ten­cja­łem w ce­lu sku­tecz­nej re­ali­za­cji pla­nów i za­mie­rzeń, wzmoc­nie­nie po­sta­wy kre­atyw­nej i po­bu­dza­ją­cej do po­dej­mo­wa­nia wy­zwań. Po­nie­waż warsz­ta­ty roz­po­czy­na­ją cykl wspar­cia, peł­nią też funk­cję in­te­gru­ją­cą i pro­pa­gu­ją­cą ro­lę wo­lon­ta­ria­tu w ak­ty­wi­za­cji spo­łecz­nej se­nio­rów i se­nio­rek. Warsz­ta­ty zo­sta­ły zor­ga­ni­zo­wa­ne w 6 gru­pach. Prze­szko­lo­nych zo­sta­ło 78 se­nio­rów i se­nio­rek, z cze­go 70 osób pod­pi­sa­ło de­kla­ra­cję dal­sze­go uczest­nic­twa w pro­jek­cie. Warsz­tat cie­szył się du­żym za­in­te­re­so­wa­niem, gdyż pro­wa­dzo­ny był przez wy­kwa­li­fi­ko­wa­ne i do­świad­czo­ne pro­wa­dzą­ce, przed­sta­wi­ciel­ki part­ne­ra pro­jek­tu (Klau­dia Ruk­szan i Agniesz­ka Ży­cha­lak – człon­ki­nie za­rzą­du Fun­da­cji Pra­cow­nia Kom­pe­ten­cji).

II. Warsztat „Wolontariat – aspekty prawne”

Warsz­tat „Wo­lon­ta­riat – aspek­ty praw­ne” ma­ją­ce na ce­lu prze­ka­za­nie wie­dzy na te­mat za­gad­nień´ praw­nych zwią­za­nych z wo­lon­ta­ria­tem (m.in.: umo­wa wo­lon­ta­riac­ka, usta­wa o dzia­łal­no­ści po­żyt­ku pu­blicz­ne­go i wo­lon­ta­ria­cie, ubez­pie­cze­nie wo­lon­ta­riu­sza, pra­wa i obo­wiąz­ki wo­lon­ta­riu­sza itp.) oraz za­zna­jo­mie­nie z do­bry­mi prak­ty­ka­mi.

W warsz­ta­tach wzię­ło do tej po­ry udział 32 se­nio­rów. Pla­nu­je­my prze­szko­lić jesz­cze 38 osób, któ­re za­de­kla­ro­wa­ły swój udział w pro­jek­cie. W za­kre­sie za­gad­nień praw­nych warsz­tat pro­wa­dzo­ny jest przez przed­sta­wi­cie­la li­de­ra pro­jek­tu (Ro­man Bi­skup­ski – Pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Po­mo­cy Po­trze­bu­ją­cym „Na­dzie­ja”), a w za­kre­sie do­brych prak­tyk i sto­so­wa­nia za­gad­nień praw­nych w prak­ty­ce przez przed­sta­wi­cie­la part­ne­ra pro­jek­tu (Piotr Mro­zek – Za­stęp­ca Dy­rek­to­ra Ośrod­ka Po­mo­cy Spo­łecz­nej w Le­gio­no­wie).