O projekcie Legionowianie 60+


Legionowianie 60+

„Le­gio­no­wia­nie 60+ współ­two­rzą se­nio­ral­ną stra­te­gię dzia­łań Mia­sta”

Sto­wa­rzy­sze­nie Po­mo­cy Po­trze­bu­ją­cym „Na­dzie­ja” wspól­nie z Part­ne­rem Fun­da­cją Pra­cow­nia Kom­pe­ten­cji re­ali­zu­je od mar­ca 2014 r. do mar­ca 2015 r. w Le­gio­no­wie dzia­ła­nia par­ty­cy­pa­cyj­ne, w wy­ni­ku któ­rych po­wsta­nie i zo­sta­nie uchwa­lo­na le­gio­now­ska stra­te­gia se­nio­ral­na.

W ramach projektu odbędzie się:

 1. Analiza dotychczasowych działań miasta Legionowo skierowanych do seniorów/ek – badanie ankietowe legionowskich jednostek samorządowych;
 2. Diagnoza potrzeb legionowskich seniorów/ek – pytanie o jakość usług, z których korzystają oraz problemów jakie napotykają w mieście – ankieta na grupie 60+ (500 os.):
  • spacery diagnostyczne
  • kawiarenki konsoltacyjne (30 os.)
 3. Opracowanie wyników badań diagnostycznych wraz z rekomendacjami – raport z analizy zebranych materiałów oraz rekomandacje;
 4. Przedstawienie rekomendacji władzom Legionowa i radnym na spotkaniu w Ratuszu zainteresowanych stron przy reprezentacji seniorów/ek (100 os.)
 5. Praca nad Strategią – powstaną 3 zespoły: zdrowie+rekreacja, sfera obywatelska, edukacja+koltura;
 6. Konsoltacje wstępnej wersji Strategii – wypracowanie rekomendacji z legionowskimi seniorami poprzez:
  • wyłożenie dokumentu w Urzędzie Miasta oraz w legionowskich NGO
  • możliwość zgłaszania uwag przez telefon i e-mail
 7. Warsztaty (4 spotkania, na każdym ok. 10 seniorów/ek × 3 tematy × 4h – łącznie 120 uczestników) – przedstawienie abstrakcyjnego dla „zwykłych obywateli” dokumentu Strategii w jak najbardziej przystępny sposób;
 8. Wprowadzenie wyników konsoltacji (rekomendacji) do Strategii, opracowanie jej ostatecznej wersji i przyjęcie jej przez samorząd miasta Legionowo w formie uchwały
 9. Event w Ratuszu – podsumowanie projektu, w głównym hulu Ratusza zostanie zorganizowana wystawa zdjęć dokumentujących partycypacyjne działania seniorów/ek w projekcie.

Legionowianie 60+

Pierw­szym eta­pem na­szych dzia­łań w re­ali­za­cji pro­jek­tu by­ło prze­pro­wa­dze­nie ba­da­nia an­kie­to­we­go przez wo­lon­ta­riu­szy w wy­ty­po­wa­nych jed­nost­kach sa­mo­rzą­do­wych, któ­re chęt­nie współ­pra­co­wa­ły z wo­lon­ta­riu­sza­mi.

W tym sa­mym cza­sie prze­pro­wa­dzi­li­śmy ba­da­nie an­kie­to­we skie­ro­wa­ne bez­po­śred­nio do le­gio­now­skich se­nio­rów. Wzię­ło w nim udział 500 osób. W re­ali­za­cji te­go ko­rzy­sta­li­śmy z uprzej­mo­ści ka­dry za­rzą­dza­ją­cej Związ­ku Eme­ry­tów, Ren­ci­stów i In­wa­li­dów, Śro­do­wisk or­ga­ni­za­cji kom­ba­tanc­kich, Sto­wa­rzy­sze­nia Cu­krzy­ków, Pol­skie­go Związ­ku Nie­wi­do­mych Ko­ła w Le­gio­no­wie, Le­gio­now­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Trze­cie­go Wie­ku, Le­gio­now­skie­go Klu­bu Ama­zo­nek, Cen­trum Ak­ty­wi­za­cji Se­nio­rów, Wspól­not Miesz­ka­nio­wych, któ­rzy chęt­nie an­ga­żo­wa­li się w prze­pro­wa­dze­niu ba­dań. An­kie­ty zo­sta­ły rów­nież roz­da­ne w Le­gio­now­skim Do­mu Dzien­ne­go Po­by­tu. Aby do­trzeć do osób mniej ak­tyw­nych, nie ko­rzy­sta­ją­cych z lo­kal­nych or­ga­ni­za­cji po­za­rzą­do­wych na­szych pię­ciu wo­lon­ta­riu­szy peł­ni­ło dy­żu­ry w przy­chod­niach zdro­wia, Urzę­dzie Mia­sta oraz par­ku.

Dru­gim eta­pem by­ło prze­pro­wa­dze­nie przez na­sze­go Part­ne­ra Fun­da­cję Pra­cow­nia Kom­pe­ten­cji trzech spa­ce­rów dia­gno­stycz­nych oraz ka­wia­re­nek kon­sul­ta­cyj­nych w któ­rych uczest­ni­czy­li se­nio­rzy. (szer­szy ma­te­riał w za­kład­ce Spa­ce­ry… i Ka­wia­ren­ki…)

Na pod­sta­wie wy­pra­co­wa­nych ma­te­ria­łów z prze­pro­wa­dzo­nych ba­dań zo­stał opra­co­wa­ny przez so­cjo­lo­ga ra­port dia­gno­stycz­ny.

We wszyst­kich tych dzia­ła­niach udzie­li­li nam po­mo­cy: Pan Pre­zy­dent Mia­sta Le­gio­no­wa Ro­man Smo­go­rzew­ski, Pan Sta­ro­sta Po­wia­tu Jan Gra­biec, kie­row­nic­two i pra­cow­ni­cy urzę­dów, ka­dra za­rzą­dza­ją­ca or­ga­ni­za­cji po­za­rzą­do­wych oraz le­gio­now­scy se­nio­rzy, któ­rym bar­dzo dzię­ku­je­my.