Warsztaty dla Seniorów i Seniorek


Warsztaty

I. Warsztat „Nieaktywni zawodowo-aktywni społecznie”

W ramach projektu odbywają się warsztaty aktywizujące „Nieaktywni zawodowo–aktywni społecznie”, które mają na celu wzmocnienie postaw aktywnych, wzrost wiary we własne siły i możliwości, odnalezienie w sobie mocnych stron i umiejętne zarządzanie własnym potencjałem w celu skutecznej realizacji planów i zamierzeń, wzmocnienie postawy kreatywnej i pobudzającej do podejmowania wyzwań. Ponieważ warsztaty rozpoczynają cykl wsparcia, pełnią też funkcję integrującą i propagującą rolę wolontariatu w aktywizacji społecznej seniorów i seniorek. Warsztaty zostały zorganizowane w 6 grupach. Przeszkolonych zostało 78 seniorów i seniorek, z czego 70 osób podpisało deklarację dalszego uczestnictwa w projekcie. Warsztat cieszył się dużym zainteresowaniem, gdyż prowadzony był przez wykwalifikowane i doświadczone prowadzące, przedstawicielki partnera projektu (Klaudia Rukszan i Agnieszka Żychalak – członkinie zarządu Fundacji Pracownia Kompetencji)

II. Warsztat „Wolontariat –aspekty prawne

Warsztat „Wolontariat –aspekty prawne” mające na celu przekazanie wiedzy na temat zagadnień́ prawnych związanych z wolontariatem (m.in.: umowa wolontariacka, ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ubezpieczenie wolontariusza, prawa i obowiązki wolontariusza itp.) oraz zaznajomienie z dobrymi praktykami.

W warsztatach wzięło do tej pory udział 32 Seniorów/rek. Planujemy przeszkolić jeszcze 38 osób, które zadeklarowały swój udział w projekcie. W zakresie zagadnień prawnych warsztat prowadzony jest przez przedstawiciela lidera projektu (Roman Biskupski – Prezes Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym NADZIEJA), a w zakresie dobrych praktyk i stosowania zagadnień prawnych w praktyce przez przedstawiciela partnera projektu (Piotr Mrozek – Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie).