Karaimi – najmniejsza mniejszość etniczna w Polsce

Karaimi - najmniejsza mniejszość narodowa w Polsce

17 listopada w Legionowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku p. Adam Dubiński Prezes Zarządu Fundacji Karaimskie Dziedzictwo opowiedział o niezwykle ciekawej i długiej historii osadnictwa, religii, języku i współczesności Karaimów. Karaimi to grupa etniczna licząca kilkaset osób, spośród których około 100 żyje w Polsce. Ponad 620 lat przedstawiciele społeczności karaimskiej zamieszkują terytorium Rzeczpospolitej, dzieląc dolę i niedolę ze współobywatelami swej ojczyzny.

Mimo że religia karaimska powstała z początkiem VIII wieku, nazwa ta pojawiła się dopiero w IX wieku, tłumacząc istotę głoszonej nauki. Wyraz Karaim (karaim. Karaj) wyprowadza się z hebrajsko-arabskiego czasownika kara – czytać/recytować (z tego samego pnia pochodzi nazwa Koran, czyli Święta Księga muzułmanów). Karaimi to wyznawcy Zakonu, którzy w kwestiach religijnych uznają powagę Pisma Świętego Starego Testamentu, bez żadnych dodatków. 

Karaimi krymscy i polsko-litewscy to potomkowie tureckich z pochodzenia koczowniczych szczepów kipczacko-połowieckich. W końcu XIV w. w. ks. litewski Witold osiedlił Karaimów na Litwie. Stanowili oni tu ochronę osobistą księcia oraz jego siedziby – zamku trockiego na wyspie. Karaimi osadzeni zostali również w 32 miejscowościach leżących na ówczesnym pograniczu W. Ks. Litewskiego z terenami zajmowanymi przez Zakon Kawalerów Mieczowych. Stanowili tam część załóg warowni strzegących bezpieczeństwa granic. 

Język karaimski, jakim posługują się Karaimi litewsko-polscy oraz zamieszkali na Półwyspie Krymskim, należy do grupy języków turkijskich, czyli tej samej, co mieszkańcy Republiki Tureckiej.

Jednym z ciekawych projektów, na który warto spojrzeć to Wirtualna mapa miejsc związanych z obecnością Karaimów w Warszawie przed I wojną światową. To ogólnodostępne narzędzie, powstało na podstawie nowych kwerend bibliotecznych i archiwalnych w prasie warszawskiej i w informatorach teleadresowych sprzed roku 1918. 

Wykład niewątpliwie był interesujący dla wszystkich zainteresowanych różnymi kulturami, historią, a szczególnie dla członków Legionowskiego Klubu Historyków Rodzin (genealogicznego).

#Mazowszepomaga, #MCPSpomaga, #programywsparcia, #solidarnośćmazowiecka, #MCPS.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Exit mobile version