Ormianie polscy

Ormianie polscy

23 listopada na Legionowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku odbył się wykład otwarty podczas którego Pani Monika Agopsowicz — autorka książek, działaczka kulturalna ormiańskiego pochodzenia z Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich — opowiedziała o kulturze i dziedzictwie Ormian polskich.

W Polsce znaleźli się Ormianie w połowie XIV wieku po przyłączeniu przez króla Kazimierza Wielkiego (1333-1370) części dawnej Rusi. Pochodzili z obszarów nadczarnomorskich znajdujących się pod panowaniem tatarskim. Przywileje królów polskich stworzyły odpowiednie warunki dla rozwoju osadnictwa ormiańskiego. Ormianie mieszkali we Lwowie, Włodzimierzu Wołyńskim, Łucku, Bełzie, Kamieńcu Podolskim i Kijowie (XIV-XV wiek), potem pojawili się w Barze, Zamościu, Jazłowcu, Podhajcach, Stanisławowie, Brzeżanach, Buczaczu, Brodach, Żwańcu, Złoczowie, Horodence, Łyśccu, Śniatynie, Tyśmienicy (XVI-XVII wiek), w pierwszej połowie XVIII wieku byli też w Bałcie, Satanowie, Mohylowie Podolskim i Kutach. Były to miasta i miasteczka położone przy szlakach międzynarodowego handlu, leżących w południowo-wschodnich województwach Polski.

Ormianie byli przede wszystkim kupcami, organizowali karawany kupieckie z własną ochroną i strażą. Przy okazji tych podróży byli także dyplomatami lub szpiegami. Część się osiedlała i prowadziła warsztaty rzemieślnicze. Specjalizowali się w kunsztownych wyrobach, z których najbardziej zostały zapamiętane pasy kontuszowe (jedna z takich persjarni prowadzona przez Paschalisa Jakubowicza znajdowała się w Lipkowie pod Warszawą). Z czasem wielu Ormian zostało ziemianami, stali się polskimi szlachcicami.

Dzisiejsi  polscy Ormianie, mimo że pamiętają o swoim dziedzictwie, niemal całkowicie się zasymilowali. Od lat 90. XX wieku napływają do Polski Ormianie z Armenii. Według spisu powszechnego z roku 2011 w Polsce żyje ponad 1600 obywateli pochodzenia ormiańskiego.

Religia Ormian

Przyjmuje się, że Armenia to najstarsze państwo chrześcijańskie na świecie. Oficjalną datą przyjęcia chrześcijaństwa przez Armenię jest 301 rok. Czyli Armenia została ochrzczona jeszcze przed Rzymem i długo przed Polską. Dzisiaj polscy Ormianie są przeważnie są katolikami obrządku ormiańskiego lub łacińskiego, a ci – przybyli współcześnie należą do Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego.

Monika Agopsowicz, polska działaczka kulturalna ormiańskiego pochodzenia. Pochodzi z rodu Ormian od wieków osiadłych w granicach Rzeczpospolitej Polskiej – Agopsowicze, których nazwisko zapisywano także m.in. jako Agospowicze, Gipsowicze a nawet Boksowicze, żyli na terenach Pokucia (dziś rejon miasta Kołomyja na Ukrainie). Wraz z mężem aktywnie działa społecznie na rzecz zachowania tradycji i kultury polskich Ormian. Współpracuje z Fundacją Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich. Udziela się na portalu Wiki. Ormianie, w Wirtualnym Archiwum Polskich Ormian oraz przy redagowaniu kwartalnika „Awedis”.

Wykład niewątpliwie był interesujący dla wszystkich zainteresowanych historią, a szczególnie dla członków Legionowskiego Klubu Historyków Rodzin (genealogicznego).

#Mazowszepomaga, #MCPSpomaga, #programywsparcia, #solidarnośćmazowiecka, #MCPS.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *