Raport z ewaluacji za rok 2018


 

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

z wykonania zadania publicznego

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Legionowo – Aktywizacja seniorów poprzez prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych szczególnie na rzecz uczestników uniwersytetów ,,Trzeciego Wieku”.

Od 09.01.2018r. do 31.12.2018r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legionowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

 

 

Legionowo marzec 2019

 

 

SPIS TREŚCI

Wstęp

 1. Informacje podstawowe

1.1 Rodzaje projektów

1.2 Cele projektu

 1. Cele ewaluacji

 2. Metody badawcze

 3. Prezentacja wyników ewaluacji

 4. Podsumowanie wyników ewaluacji wewnętrznej

 5. Wnioski i zalecenia

 6. Załączniki

 

 

Wstęp

Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej, dotyczącej realizacji wykonania zadań publicznych realizowanych w Legionowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

W trakcie ewaluacji zbierano informacje pochodzące z czterech źródeł: dzienników zajęć, ankiet przeprowadzonych wśród słuchaczy , wywiadów z wykładowcami oraz informacji udzielonych przez zastępcę dyr. LUTW.

Na podstawie zebranych danych sporządzono poniższy raport, w którym przedstawiono wyniki badań oraz wnioski do dalszej bardziej efektywnej pracy, zmierzającej do podniesienia jakości osiąganych rezultatów.

 

 • Informacje podstawowe

 

1.1 Projekty realizowane w LUTW:

 

 • Aktywizacja seniorów poprzez prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych szczególnie na rzecz uczestników uniwersytetów ,,Trzeciego Wieku”.

 • PROJEKT PT:,, PODNOSZENIE SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ SENIORÓW POPRZEZ ORGANIZACJĘ COMIESIĘCZNYCH WYJAZDÓW NA BASENY TERMALNE DO MSZCZONOWA

 • PROJEKT PT:,, WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ – BRYDŻ SPORTOWY- TRENING PAMIĘCI LOGICZNEGO MYŚLENIA

 

 

  1. Cele realizowanych zadań

 • aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna i fizyczna osób starszych,

 • poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów, rozwijanie wyobraźni przestrzennej, sprawności manualnej i koncentracji,

 • ułatwianie kontaktów z instytucjami takimi, ośrodki kultury, ośrodki rehabilitacyjne itp.,

 • angażowanie słuchaczy w działania na rzecz otaczającego ich środowiska,

 • zorganizowanie czasu wolnego w ciekawy sposób,

 • podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej wśród seniorów,

 • przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu osób starszych

 • aktywizacja ruchowa seniorów

 • poprawa zdrowia i wydolności fizycznej.

 

 

 1. Cele ewaluacji

 

 • Ocena zadowolenia słuchaczy z zajęć na które uczęszczają;

 • Ocena oferty zajęć prowadzonych przez LUTW

 • Zbadanie czy celowe jest wprowadzenie zmian w tworzeniu, organizacji, realizacji zajęć;

 • Ocena programu edukacyjno –aktywizującego LUTW

 • Informacja o popularności imprez organizowanych przez LUTW

 

3. Metody badawcze

 • ankieta

 • przegląd dokumentów

 • wywiad

 1. Prezentacja wyników ewaluacji

 

4.1 Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania analiza dzienników zajęć

 

 • – Wykładowcę z języka niemieckiego

 • Łącznie odbyło się 43,5 godziny zegarowe lektoratu.

 • Głównym celem realizowanych zajęć było:

 • – rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania,

 • – wzbogacenia słownictwa dotyczącego życia codziennego,

 • – umiejętność zastosowania w komunikacji wyrażeń adekwatnych do sytuacji,

 • – rozszerzenie repertuaru funkcji językowych poprzez korzystanie z autentycznych materiałów,

 • – nauka wykorzystywania przez uczniów różnego rodzaju źródeł informacji (słowniki, repetytoria , multimedia),

 • – wdrażanie do samodzielności poprzez kształtowanie technik uczenia się,

 • – kształtowanie postaw otwartości, zrozumienia i tolerancji wobec innych poprzez poznanie kultury i realiów krajów niemieckojęzycznych.

 

 • -Wykładowcę z języka rosyjskiego

 • Łącznie odbyło się 46,5 godziny zegarowe lektoratu.

 • Głównym celem realizowanych zajęć było:

 • – rozbudzenie głębszych zainteresowań językiem rosyjskim

 • – wzbogacanie wiedzy o kulturze, geografii, historii i życiu codziennym Rosjan i Rosji

 • – ugruntowanie posiadanych wiadomości i umiejętności

 • – podnoszenie poziomu umiejętności językowych słuchaczy

 • – motywowanie do rozwijania swoich zainteresowań

 • – kształtowanie poczucia pewności siebie przy komunikacji z użyciem języka rosyjskiego

 • – kształtowanie umiejętności analizowania i dokonywania selekcji informacji

 • – rozwijanie ciekawości, otwartości na różnorodne zagadnienia

 • – Instruktora kawiarenki internetowej

 • Łącznie odbyło się 42 godziny zegarowe warsztatów.

 • W ramach realizowanych zajęć słuchacze mieli możliwość zapoznać się z następującymi tematami:

 • – bezpieczne poruszanie się w gogle chrome,

 • – instalowanie aplikacji na komputerze,

 • – formaty plików,

 • – e-mail czyli poczta godna zaufania,

 • – spam nie zawsze tylko śmieci,

 • – przeglądarki internetowe,

 • – bezpieczne WI-FI.

 • – Instruktora gimnastyki relaksacyjnej.

 • Łącznie odbyło się 76 godzin zegarowych ćwiczeń.

 • Zakres realizowanych zajęć:

 • – piłki: ćwiczenia wzmacniająco – rozluźniające,

 • – pilates,

 • – ćwiczenia na pośladki, wzmocnienie stawów,

 • – choreografia – nauka koordynacji ruchowej,

 • – piłki – zdrowy kręgosłup,

 • – gumy – wzmocnienie mięśni brzucha.

 • – Instruktora gimnastyki rehabilitacyjnej.

 • Łącznie odbyło się 145 godzin zegarowych ćwiczeń.

 • Zakres realizowanych zajęć:

 • – ćwiczenia oddechowo- rozluźniające,

 • – marsze w różnym tempie,

 • – ćwiczenia elongacyjne z taśmą,

 • – ćwiczenia równoważne w różnych pozycjach,

 • – ćwiczenia rozciągające w pozycjach izolowanych.

 • – Wykładowcę z języka angielskiego

 • Łącznie odbyło się 171 godzin zegarowych lektoratu.

 • Głównymi tematami realizowanych zajęć było:

 • – czas Present Simple,

 • – czynności codzienne – always, offen,

 • – budowa pytań i przeczeń,

 • – kontakty w pracy – rozmowa,

 • – określenie czasu i miejsca,

 • – rozmowa przez telefon,

 • – czasowniki modalne,

 • – rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.

 • – Instruktora zajęć tanecznych

 • Łącznie odbyło się 85,5 godziny zegarowe warsztatów.

 • Zakres realizowanych zajęć:

 • – podstawy walca angielskiego,

 • – różnica między walcem wiedeński a angielskim,

 • – tango – krok podstawowy,

 • – disco – taniec użytkowy – podstawy.

 • – Instruktora warsztatów rękodzieła

 • Łącznie odbyło się 46,5 godziny zegarowe warsztatów.

 • Zakres prowadzonych zajęć:

 • – prace szydełkowe,

 • – renowacja herbu Legionowa (moduł chiński),

 • – prace z bibuły,

 • – kule snapologiczne ( z pasków papieru)

 • – ozdoby i dekoracje świąteczne,

 • – dekoracja Sali na spotkanie wigilijne.

 

Tabela1

Zbiorcze wyniki z dzienników zajęć

Zajęcie

Ilość

spotkań I semestr

Osoby zapisane I semestr

Średnio na zajęciach

Ilość spotkań II semestr

Osoby zapisane II semestr

Średnio na zajęciach

Kawiarenka internetowa

18

brak

9,5

10

brak

10

J.angielski1

18

10

8

10

10

8

J. angielski 2

18

11

8

10

10

7

J. angielska 3

19

13

10

11

17

14

angielska4

19

11

9

11

12

9

J. rosyjski

20

10

8

11

5

4

Zajęcia rękodzieła

20

23

16

11

12

12

Niemiecki

20

10

6

11

9

7

Zajęcia taneczne pary

18

25

20

11

16

15

Zajęcia taneczne solo

18

15

12

10

8

7

Gimnastyka rehab 1

37

23

10

21

21

12

Gimnastyka rehab 2

37

22

11

21

20

10

Gimnastyka rehab3

37

22

9

21

19

12

Gimnastyka relaks 1

19

10

7

7

10

7

Gimnastyka relaks 2

19

15

9

7

8

5

Gimnastyka relaks 3

19

11

7

7

14

9

 

4.2. Analiza przeprowadzonej ankiety

W ramach badania naszych działań przeprowadzono ankietę ewaluacyjna wśród naszych słuchaczy. Badaniem objęto słuchaczy na różnych zajęciach W sumie otrzymaliśmy od słuchaczy 102 ankiety. Ze względu na to, że ankieta była anonimowa a ci sami słuchacze uczęszczają na różne zajęcia przyjęliśmy że ta próba wystarczy nam do wyciągnięcia wniosków .

 

Tabela 2

Ilość osób badanych na konkretnych zajęciach.

Ilość ankiet

%

Kawiarenka internetowa

10

9,90%

J. angielski

21

20,79%

J. rosyjski

0

0,00%

Zajęcia rękodzieła

10

9,90%

J. niemiecki

5

4,95%

Zajęcia taneczne pary

10

9,90%

Gimnastyka rehabitacyjna

20

19,80%

Gimnastyka relaksacyjna

15

14,85%

Brydż

10

9,90%

RAZEM

101

100,00%

 

Tabela 3

Podział respondentów wg płci

Zajęcia

Kobiety

Mężczyźni

Razem

Kawiarenka internetowa

8

2

10

J. niemiecki

5

0

5

J. angielski

18

3

21

Zajęcia Taneczne

6

4

10

Gimnastyka rehabilitacyjna

18

2

20

Gimnastyka relaksacyjne

15

0

15

Warsztaty rękodzieła

10

0

10

Brydż

4

6

10

Razem

84

17

101

%

83,17%

16,83%

100,00%

W grupie ankietowanych przeważały jak w większości naszych grup kobiety.

 

Po raz pierwszy zbadaliśmy strukturę wykształcenia naszych słuchaczy .

Tabela 4

Struktura wykształcenia słuchaczy LUTW

Rodzaj zajęć

Zawodowe

Średnie

Wyższe

Razem

Kawiarenka internetowa

1

8

1

10

J. niemiecki

1

4

5

J. angielski

0

10

11

21

Zajęcia taneczne

0

7

3

10

Gimnastyka rehabilitacyjna

3

8

9

20

Gimnastyka relaksacyjne

2

9

4

15

Warsztaty rękodzieła

1

9

0

10

Brydż

0

4

6

10

Razem

8

59

34

101

%

7,92%

58,42%

33,66%

100,00%

Ponad połowa naszych słuchaczy zarówno w grupie kobiet i mężczyzn to osoby z wykształceniem średnim.

 

W pierwszym pytaniu ankiety chcieliśmy otrzymać informację o aktywności naszych słuchaczy „Czy współpracuje Pan/Pani z jakimiś organizacjami pozarządowymi? Jakimi ? „

Ankietowani wymienili:

– Związek Emerytów i Rencistów

– ogólnie organizacje kombatanckie

– Stowarzyszenie Potrzebujących „Nadzieja”

– Uniwersytet Trzeciego Wieku

– Chór Belcanto

Ale ilość osób współpracujących poza ZEiR jest znikoma.

Aktywność seniorów dotyczyła ich współpracy z organizacjami pozarządowymi, ponad połowa nie współpracuje z żadnymi organizacjami, pozostali sporadycznie współpracują z organizacjami wymienionymi wyżej.

Następne pytanie dotyczyło imprez w których biorą udział .„Jakie imprezy na rzecz seniorów cieszą się największym Państwa zainteresowaniem? „

Seniorzy najczęściej biorą udział imprezach organizowanych dla seniorów . Największym zainteresowaniem cieszą się:

 1. Wycieczki, spacery

 2. Wieczorki taneczne

 3. Koncerty

 4. Święta i Wigilia: Wielkanoc

 5. Kino i teatr (i inne artystyczne)

 6. Chór

Zapytaliśmy jakie są potrzeby środowiska seniorów? „Jakie są główne potrzeby starszych ludzi w Państwa środowisku lokalnym? „

 

Seniorzy wskazali główne potrzeby starszych ludzi w środowisku lokalnym, są to:

 1. Opieka zdrowotna, ochrona zdrowia

 2. Pomoc w codziennym życiu

 3. Bycie potrzebnym, zainteresowania ze strony innych

 4. Spotkania, kawiarenki (potrzeba towarzystwa, bliskości drugiego człowieka)

 5. Łatwy (tani) dostęp do kultury.

Czwarte pytanie dotyczyło czasu wolnego.” W jaki sposób spędzają Państwo najchętniej czas wolny ?

 

Zankietowani seniorzy najczęściej spędzają czas wolny na:

 1. Wycieczkach, spacerach

 2. Przed TV

 3. W towarzystwie dobrej książki

 4. Spotkania towarzyskie

 5. Na działce – krzyżówki.

Na pytanie piąte czy chciałby Pan/Pani zostać wolontariuszami i pomagać innym:

 1. Tak – 32% ankietowanych

 2. Nie –36% ankietowanych

 3. Nie wiem – 49,5% ankietowanych

Wynika z tego że ponad ¾ naszych seniorów nie ma ochoty na działalność wolontariacką, mimo. że z ankiet wynika że sami by jej potrzebowali.

Dalsza część ankiety dotyczyła oceny zajęć na LUTW.

Pytanie 6 ” Czy informacje zdobyte na zajęciach w LUTW zwiększyły Pani/Pana kompetencje? „

Ankietowani mieli do wyboru trzy opcje

a) tak    79,21  %             b) nie  0,99%                 c) nie wiem 19,8%

 

Wśród wszystkich ankietowanych tylko jedna osoba stwierdziła kategorycznie , że nie zwiększyła swoich kompetencji. Wiele osób szczególnie na zajęciach gimnastyki miały obiekcje jak odpowiedzieć na to pytanie. Bo konkretnych realnych kompetencji nie uzyskały, ale ich świadomość konieczności ćwiczeń a przy okazji informacji zdrowotnych uzyskały nie mając takiej świadomości.

 

Pytanie 7 „Czy umiejętności zdobyte na zajęciach będzie Pani/Pan wykorzystywać na co dzień?

a) tak -83,17% b) nie – 1,98% c) nie wiem-14,85%

Odpowiedzi pokazują , że nasza przydatność jest duża. Seniorzy potrafią to docenić.

Pytanie 8.”Czy prowadzący zajęcia posiadał odpowiednią wiedzę i przygotowanie merytoryczne?”

a) tak     93.1%                       b) nie 0                   c) nie wiem 6,9%

Jak widać umiejętności prowadzących zajęcia są wysoko oceniane.

Pytanie 9 Czy prowadzący szkolenie przekazywał informacje w przystępny sposób?

a) tak   92,1%                         b) nie  )                  c) nie wiem-7,9%

 

 

Pytanie 10” Czy podobało się Pani/Panu nastawienie prowadzącego do uczestników zajęć?

a) tak -93,1%                        b) nie  0                  c) nie wiem-6,9%

 

 

Jak widać i w tej dziedzinie prowadzący zajęcia w LUTW maja doskonałą opinie.

 

Pytanie 11” Czy odpowiadała Pani/Panu atmosfera panująca na szkoleniu?”

a) tak  91,1%                          b) nie  0                 c) nie wiem 8,9%

W jednym z następnych pytań otwartych ankietowani wymieniali atmosferę na zajęciach jako jeden z głównych przymiotów.

Pytanie 12 „Czy szkolenie spełniło Pani/Pana oczekiwania?

a) tak        79,2%                    b) nie 0                    c) nie wiem 20,8%

Pytanie 13” Czy poleciłaby/poleciłby Pani/Pan takie szkolenie innym osobom?

a) tak   83,2%                         b) nie         0          c) nie wiem 16,8%

Pytanie 14” Co podczas szkolenia najbardziej się Pani/Panu podobało? A co nie?

Jeśli chodzi o plusy działalności to przedstawia je wykres niżej .

 

W większości ankietowani nie mieli uwag. Niektóre były trudne do zrealizowania jak np. „Za późno dowiadujemy się o odwołanych zajęciach.

Wiele uwag dotyczyło uciążliwości po pożarze kiedy to zajęcia odbywały si w różnych miejscach w mieście.”

Ponad 4 5% ankietowanych czyli najwięcej koncentruje się na czynniku ludzkim nazywając to miłą rodzinną atmosferą, możliwością integracji , miło spędzonym czasem

Pytanie 15. Jak oceniają Państwo poziom zajęć w LUTW

Ocena ogólna Proszę ocenić w skali od 1(bardzo słabo) do 5 (bardzo dobrze) organizację Czy ogólnie rzecz biorąc jesteś zadowolony z zaproponowanej zajęć. Uzasadnienie oceny (poniżej 4)”

 

Tabela 5

Średnią ocena zajęć w LUTW

 

 

Rodzaj zajęć

Średnia

Kawiarenka internetowa

4,6

J. niemiecki

4,5

J. angielski

4,6

Zajęcia taneczne

4,2

Gimnastyka rehabilitacyjna

4,5

Gimnastyka relaksacyjne

4,6

Warsztaty rękodzieła

4,7

Brydż

4,4

Średnio

4,51

 

Jak widać nasi słuchacze byli zadowoleni ze wszystkich zajęć na które uczęszczają. Wszyscy prowadzący zajęcia zostali wysoko ocenieni. Jest to oczywiste bo mamy cały czas tych samych wykładowców z wyjątkiem zmiany lektora języka niemieckiego.. Tylko pojedyncze osoby oceniły zajęcia na ocenę 3.Mam nadzieję że nie dlatego że ocena niższa wymagała uzasadnienia.

Jak zwykle zapytaliśmy jakie imprezy są najpopularniejsze ?

 

Pytanie 16 „W jakich imprezach organizowanych Przez LUTW brał Pani/Pan udział?”

 

Wykres niżej w sposób bardziej czytelny przedstawia udział seniorów w naszych imprezach .

 

 

Jak widać nawet w najbardziej znane nie miały wśród ankietowanych nawet 20% frekwencji. Dużo osób uczestniczy jak zwykle w uroczystościach rozpoczęcia i zakończenia roku akademickiego. Dużo osób przychodzi na tradycyjne spotkania świąteczne wigilia czy jajeczko wielkanocne. Natomiast inne spotkania integrując nie cieszą się tak dużym powodzeniem.

Analizując ankiety w spotkaniach sportowych wzięło udział najwięcej osób uczestniczących w zajęciach gimnastyki u pani Marioli. Ale to wynikało z tego że ona jako organizatorka najbardziej imprezę promowała .

Pytanie 17 „W jakich działaniach LUTW można by liczyć na Pani/Pan wsparcie ?”

Ale 21 osób czyli 21% deklarowało pomoc :

 1. W pracy przy organizacji imprez razem z koleżankami

 2. Udział w zbiórce artykułów spożywczych

 3. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych dla seniorów

 4. WOŚP

 5. W każdym w razie potrzeby

 6. W organizacji Iimprez sportowych

 7. W wolontariacie

 8. Przy organizacji turniejów Brydżowych

 9. W pracy z komputerem

 10. W tworzeniu dekoracji.

Symptomatyczne jest to że tylko niektórzy się tłumaczą. Reszta po prostu nie widzi takiej potrzeby zaangażowania.

Najczęściej podawaną przyczyną braku zaangażowania jest:

 1. Brak zdrowia

 2. Opieka nad wnukami

 3. Aktywność zawodowa

 4. Brak zachęty do aktywności –(brak motywacji)

 

Na pytanie 18 : Jakie proponuje Pani/Pan nowe działania lub udoskonalenie pracy w ramach LUTW?

Proponowano następujące działania:

 • Wycieczki rowerowe i krajoznawcze

 • Wycieczki do kina teatru

 • Spotkania integracyjne

 • Organizację koła fotograficznego.

Część seniorów przychodzi do LUTW w jednym konkretnym celu i reszta działalności zupełnie ich nie interesuje.

Tworzenie programu edukacyjno- aktywizującego jest trudnym zadaniem bo należy uwzględnić potrzeby i zainteresowania słuchaczy. Ciekawe było jak widzą to słuchacze.

Jak zawsze dotąd dobrze oceniane wykłady i wycieczki do Mszczonowa i wyjazdy tematyczne do Warszawy są doskonałą wskazówka do dalszego działania.

W uwagach słuchaczy można było przeczytać takie opinie które nie tylko są doskonałym świadectwem pracy ale także motywują do dalszego wysiłku.

Zasadniczym błędem było wstawienie w ankiecie pytań otwartych. Większość respondentów tam gdzie można było podzielić się refleksją zostawiała te miejsca puste. Brak informacji to też informacja ale nie wiadomo czy to tylko wstręt do pisania czy negowanie działań w LUTW.

 

Trzeba jednak przyznać że w stosunku do reklamy jaka poświęcamy na zachęcenie do udziału w zajęciach i możliwości korzystania za darmo nasi słuchacze nie korzystają z tej oferty w liczbie w jakiej by mogli.

 

4.3 Wywiad z dyrektorem.

Kolejnym ze sposobów pozyskania informacji na temat ewaluowanego wymagania było przeprowadzenie wywiadu z dyrektorem. Uzyskano następujące odpowiedzi i wyniki:

 

Pytanie 1 : W jaki sposób kierownictwo LUTW w realizuje postulaty seniorów?

 • Dzięki wsparciu realizacji naszego zadania ze strony Urzędu Miasta Legionowo mogliśmy zaoferować legionowskim seniorom szeroki zakres form aktywizacji. Przede wszystkim były to zajęcia edukacyjne wpisujące się w zakres aktywizacji społecznej i ruchowej, odbywające się w formie lektoratów, warsztatów, ćwiczeń oraz wykładów.

 • Przyczyniło się to do wzmocnienia więzi społecznych pomiędzy odbiorcami zadania co korzystnie wpłynęło na poziom integracji lokalnego środowiska osób starszych. Udział w zajęciach LUTW zapewnił odbiorcom zadania możliwość zagospodarowania swojego czasu wolnego w ciekawy, efektywny sposób pozwalający nabyć dodatkową wiedzę oraz umiejętności a także stanowić formę rozrywki

 • Biorąc pod uwagę powyższą treść bez wątpienia można stwierdzić, iż kompleksowa działalność Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w sposób korzystny odbija się na zmniejszeniu stopnia wykluczenia społecznego wśród dorosłych mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo.

 • Dzięki uruchomieniu Parku wodnego na Piaskach byliśmy w stanie uruchomić dla seniorów dodatkową okazję do rozwijania sprawności fizycznej

 • Seniorzy postulowali wprowadzenie zajęć „nordic walking dla seniora” i udało się nam takie zajęcia dla nich stworzyć .

 • Aby rozszerzyć ofertę wykładów zawarliśmy umowę z Inkubatorem przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Warszawskim dzięki temu mamy raz w miesiącu wykłady o tematyce naukowej ale dostosowanej do poziomu naszych słuchaczy.

 • Pożar w budynku LUTW spowodował duże komplikacje w działaniu.

 • Wyłączenie z użycia Sali komputerowej spowodowało znaczne ograniczenie dostępu do Internetu seniorów. Zajęcia kawiarenki prowadzone są dla seniorów mających własne laptopy bo tylko wtedy można z nimi pracować. Zajęcia kawiarenki internetowej są potrzebne bo stanowią dla seniorów okazję do przećwiczenia umiejętności a także okazją do wyjaśnienia problemów z własnym laptopem ale część seniorów go nie ma. Staramy się przynosić własne aby choć tak mieli okazję nie wypaść z rutyny.

 • Przez dwa miesiące zajęcia ruchowe prowadzone były najpierw w Arenie Legionowo a potem w salach LO dzięki uprzejmości Pani Dyrektor. Spowodowało to znacznie zmniejszoną frekwencję na zajęciach.

,

 

 

Pytanie 2 : Jakie działania podejmują nauczyciele?

Senioralny Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy to okazja do wykazania się aktywnością wielu wśród naszych aktywistów. Różne działania są obsługiwane przez prowadzących zajęcia.

Przygotowanie występów tanecznych pani Marta Gregorczyk , dekoracje i rękodzieło na aukcję panie Wiesława Klukowska i Maria Lerska.

Pani Marta organizuje występy zespołów tanecznych na różnych uroczystościach a we wrześniu uczestniczyła z nimi w Przegląd artystycznym twórczości osób starszych organizowanym przez MCPS .

Imprezy sportowe organizuje od lat pani Mariola Majcher. W czerwcu zorganizowała po raz czwarty wyjazd integracyjny do Serocka zawierający elementy sportu i rekreacji połączone z dobrą zabawą.

Już od dawna organizuje wycieczki piesze i rowerowe do Chotomowa- letnią i zimową.

Pani Karolina udostępniła swoją salę do ćwiczeń dla seniorów kiedy mieliśmy kłopoty po pożarze

Panie te przygotowały seniorów do I Powiatowej Spartakiady Seniorów

Wyrazy olbrzymiej wdzięczności należą się pani Wiesławie Klukowskiej za zorganizowanie grupy pań uczestniczących w spotkaniach robótek ręcznych

Jej podopieczne wykonują też cudeńka, które są ozdobą wigilijnego czy wielkanocnego stołu. W ramach projekty panie przygotowały prezenty BOMBKI dla wszystkich uczestników wigilii.

Pani Bożeny Malesy organizowała wycieczki edukacyjne. Jej współpraca z organizacjami miejskimi UTW w Jabłonnie owocuje nie tylko serią edukacyjnych do Warszawy wycieczek ale także udział naszych seniorów w wykładach i w akcjach organizowanych przez starają się poza zwykłymi zajęciami organizować dodatkowe atrakcję dla słuchaczy. Od kilku lat organizuje wyjazdy na baseny termalne do Mszczonowa.

 

Pytanie 3 : Jakie są efekty współpracy LUTW w mieście.

 

Przez cały okres trwania projektu zespół zaangażowany w realizację zadania ułatwiał seniorom kontakty z różnymi instytucjami takimi jak urzędy, instytucje publiczne, ośrodki kultury, przychodnie rehabilitacyjne itp. Działania zrealizowane w ramach całości zadania znacząco wpłynęły na zmniejszenie zjawiska marginalizacji społecznej osób starszych i wykluczenia cyfrowego.

Przykłady wspólnych działań:

 • Udział w pracach Miejskiej Rady seniorów

 • Poprzez współpracę z Legionowskim Muzeum Historyczne filię muzeum na Piaskach i z Powiatową Instytucją Kultury Poczytalnią i MOK nasi seniorzy są lepiej informowani o imprezach kulturalnych na terenie miasta.

 • Zgodnie z umową organizacją wycieczek senioralnym zajmuje się w Legionowie Związek Emerytów i Rencistów. Często też jesteśmy współuczestnikami zabaw tanecznych .

 • Współpraca z LUTW w Jabłonnie wspólne wycieczki

 • Współpraca z organizacjami senioralnymi takimi jak Amazonki, Stowarzyszenie Kombatantów, Stowarzyszenie Dietetyków . Stowarzyszenie ociemniałych

 

Pytanie : Jakie korzyści dla słuchaczy stwarza Legionowski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Nasi słuchacze zyskują :

 • wysoki poziom dydaktyczny prowadzonych zajęć

 • szeroką ofertę edukacyjno- aktywizującą

 • dobrą atmosferę pracy i rozrywki

 • możliwość samorealizacji

 • zadowolenia słuchaczy z zajęć na które uczęszczają

 

 • Podsumowanie wyników ewaluacji wewnętrznej

Wnioski z ewaluacji wewnętrznej

Do mocnych stron należą:

 • praca LUTW jest przez ankietowanych dobrze oceniana,

 • organizowanie uroczystości i imprez świadczy o wysokim poziomie pracy LUTW,

 • wysoka renoma LUTW w środowisku lokalnym,

 • brak większych konfliktów i nieporozumień, co przekłada się na spokojną atmosferę pracy,

 • Współpraca nauczycieli i słuchaczy pozytywnie wpływa na efekty kształcenia.

 

 

 1. Słuchacze są bardzo zadowoleni z zajęć jakie oferuje UTW

 2. Wsłuchujemy się w uwagi słuchaczy i zmieniamy ofertę jeśli to możliwe.

Do słabych stron należą :

 • Zmniejszająca się liczba słuchaczy wynikająca z konkurencji na rynku ale i powodów subiektywnych pożar

 • samorząd LUTW wyraźnie szwankuje brak chętnych do pracy na rzecz wspólnoty ,

 • Malejąca liczba słuchaczy angażujących się w prace i działalność uniwersytetu,

 • kłopoty z dotarciem z informacją do wszystkich seniorów,

 • wielu słuchaczy traktuje Uniwersytet Trzeciego Wieku jak instytucję usługową nie rozumiejąc idei takich jednostek.

 

Wnioski i zalecenia do dalszej pracy

Zalecenia :

 • Należy zasadniczo zwiększyć działania reklamujące LUTW

 • należy motywować niektórych nauczycieli aby angażowali się w integrację słuchaczy z działaniami LUTW

 • należy bardziej aktywizować seniorów na poziomie grupy

 • w możliwy sposób uwzględniać propozycje słuchaczy,

 • W dalszym stopniu kontynuować współpracę z organizacjami w mieście czy powiecie,

 • Należy wzmóc działania mające na celu odbudowę pracowni komputerowej bo w zasadniczy sposób ogranicza to możliwość seniorów w dostępie do techniki cyfrowej

Podsumowując ankietę możemy stwierdzić, że seniorzy w Legionowie mocno wierzą, że starsi ludzie mogą mieć wpływ na życie lokalnej społeczności, ale niestety na wierze się kończy. Sami nie angażują się aktywnie w to życie, gdyż brakuje im odwagi i motywacji, jako jednostki nie wierzą we własne siły i możliwości. Obawiają się ujawnienia słabości, ułomności. W większości znają organizacje działające na rzecz osób starszych, ale z wyżej wymienionych względów nie biorą w nich aktywnie udziału, nie współpracują.

Z analizy ankiet wynika także, że inicjatywy podejmowane przez organizacje pozarządowe cieszą się uznaniem seniorów i są im potrzebne w rozwijaniu zainteresowań i pasji, w edukacji, są także sposobem spędzania wolnego czasu lub po prostu wypełniają emocjonalną pustkę

 

Załączniki:

ANKIETA  DLA  SENIORÓW LUTW

 

Szanowni Państwo

Naszym celem jest stworzenie najlepszej oferty dla legionowskich seniorów. Bardzo prosimy o wypełnienie ankiety, która pomoże  w przygotowaniu oferty senioralnej.

 

 1. Czy współpracuje Pan/Pani z jakimiś organizacjami pozarządowymi? Jakimi ?

………………………………………………………………………….

 

 1. Jakie imprezy na rzecz seniorów cieszą się największym Państwa zainteresowaniem?

……………………………………………………………………………

 

 1. Jakie są główne potrzeby starszych ludzi w Państwa środowisku lokalnym?

……………………………………………………………………….

 

 1. W jaki sposób spędzają Państwo najchętniej czas wolny ?

…………………………………………………………………………..

 

 1. Czy chciałby Pan/Pani zostać wolontariuszem i pomagać innym ?

a) tak                            b) nie                    c) nie wiem

 1. Czy informacje zdobyte na zajęciach w LUTW zwiększyły Pani/Pana kompetencje?

a) tak                            b) nie                    c) nie wiem

 1. Czy umiejętności zdobyte na zajęciach będzie Pani/Pan wykorzystywać na co dzień?

a) tak                            b) nie                    c) nie wiem

 1. Czy prowadzący zajęcia posiadał odpowiednią wiedzę i przygotowanie merytoryczne?

a) tak                            b) nie                    c) nie wiem\

 1. Czy prowadzący szkolenie przekazywał informacje w przystępny sposób?

a) tak                            b) nie                    c) nie wiem

 1. Czy podobało się Pani/Panu nastawienie prowadzącego do uczestników zajęć?

a) tak                            b) nie                    c) nie wiem

 1. Czy odpowiadała Pani/Panu atmosfera panująca na szkoleniu?

a) tak                            b) nie                    c) nie wiem

 1. Czy szkolenie spełniło Pani/Pana oczekiwania?

a) tak                            b) nie                    c) nie wiem

 1. Czy poleciłaby/poleciłby Pani/Pan takie szkolenie innym osobom?

a) tak                            b) nie                    c) nie wiem

 1. Co podczas szkolenia najbardziej się Pani/Panu podobało? A co nie ?

 

 1. Ocena ogólna Proszę ocenić w skali od 1(bardzo słabo) do 5 (bardzo dobrze) organizację Czy ogólnie rzecz biorąc jesteś zadowolony z zaproponowanej zajęć

 

ocena

5

4

3

2

1

Uzasadnienie oceny (poniżej 4) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. W jakich imprezach organizowanych Przez LUTW brał Pani/Pan udział?

A

B

C

D

E

 1. W jakich działaniach LUTW można by liczyć na Pani/Pan wsparcie ?

……………………………………………………………………………

 1. Jakie proponuje Pani/Pan nowe działania lub udoskonalenie pracy w ramach LUTW?

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………

Metryczka Odpowiednie podkreślić

 1. Płeć: kobieta  mężczyzna 

 2. Wykształcenie:

Zawodowe  średnie wyższe

 

Opracowała Bożena Malesa


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *