UNIWERSYTET

HISTORIA

By 20/09/2018No Comments

TROCHĘ HISTORII

 

Pierwsza placówka dydaktyczna dla osób starszych nazwana uniwersytetem

trzeciego wieku została zorganizowana w 1973 r. we Francji przy Uniwersytecie

w Tuluzie. Jej twórcą był profesor prawa Pierre Vellas. W krótkim czasie na

terenie całej Europy i poza nią zaczęły powstawać podobne podmioty.

W Polsce pierwszy uniwersytet trzeciego wieku powstał w 1975 r. w Warszawie,

w ramach Podyplomowego Centrum Kształcenia Kadr Medycznych. Jego

założycielką oraz propagatorką idei uniwersytetów trzeciego wieku na terenie

kraju była prof. Halina Szwarc. W początkowym okresie UTW funkcjonowały

w strukturach uczelni wyższych głównie w dużych miastach będących ośrodkami

akademickimi.

 

 

Wykres 1

Liczba uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce

w poszczególnych województwach

 

* Liczby oznaczają ilość UTW w Polsce w poszczególnych województwach

Źródło: materiały Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Warszawa,

19-20 marca 2012 r. Stan na dzień: 19 marca 2012 r.

Na przełomie XX i XXI w., w związku ze zmianami ustrojowymi w Polsce,

liczba UTW działających w różnych formach organizacyjno–prawnych zaczęła

gwałtownie wzrastać. Aktualnie, zgodnie z danymi posiadanymi przez Ogólnopolską

Federację Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, w Polsce

działa 385 UTW.

 

 

Wykres 2

Liczba uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce

w latach 1975 – 2012

 Źródło: materiały Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Warszawa,

19-20 marca 2012 r. Stan na dzień: 19 marca 2012r.

 

 

Analizując dotychczasową dynamikę rozwoju sektora UTW można założyć,

że w kolejnych latach liczba placówek prowadzących działalność edukacyjną,

aktywizującą i integrującą osoby starsze będzie stale rosła. Według danych posiadanych

przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW w roku 2014 w

Polsce funkcjonuje już co najmniej 450 organizacji prowadzących działalność

w zakresie UTW.

 

HISTORIA LEGIONOWSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

Legionowski Uniwersytet Trzeciego Wieku powołany został w 2006 roku, jako niesamodzielna jednostka organizacyjna Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” oraz Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie.

Patronat na działalnością LUTW objęli:

w zakresie naukowym – Akademia Humanistyczna w Pułtusku,

w zakresie organizacyjnym – Starostwo Powiatowe w Legionowie

w zakresie medialnym – Gazeta Powiatowa.

Głównym celem jest poprawa jakości życia osób starszych i zapobieganie ich wykluczeniu z życia społecznego poprzez: włączenie do systemu kształcenia ustawicznego, aktywizację intelektualną, fizyczną i psychiczną, promocję zdrowego stylu życia oraz wdrażanie profilaktyki gerontologicznej.

Uniwersytet prowadzi działalność w trzech zasadniczych kierunkach.

Pierwszym, są wykłady z różnych dziedzin wiedzy, w tym: filozofii, historii, medycyny, prawa, krajoznawstwa.

Drugim, zajęcia fakultatywne, prowadzone dla określonych grup słuchaczy, według ich własnego wyboru.

Trzecim, wycieczki krajoznawcze.

Kolejnym, już raczej nieoficjalnym są różnorodne spotkania integracyjne organizowane z okazji świąt państwowych, religijnych i regionalnych.

W planach kształcenia Uniwersytetów Trzeciego Wieku wiele uwagi przykłada się do organizowania i prowadzenia imprez o charakterze integracyjnym takich jak: spotkania towarzyskie, wycieczki krajowe, imprezy plenerowe, wyjazdy do teatrów, muzeów, kin oraz udział w imprezach kulturalnych, zarówno kameralnych jak i masowych.