HISTORIA LUTW

historia LUTW

Pierwsza placówka dydaktyczna dla osób starszych nazwana uniwersytetem trzeciego wieku została zorganizowana w 1973 r. we Francji przy Uniwersytecie w Tuluzie. Jej twórcą był profesor prawa Pierre Vellas. W krótkim czasie na terenie całej Europy i poza nią zaczęły powstawać podobne podmioty.

W Polsce pierwszy uniwersytet trzeciego wieku i trzeci na świecie powstał w 1975 r. w Warszawie, w ramach Podyplomowego Centrum Kształcenia Kadr Medycznych. Jego założycielką oraz propagatorką idei uniwersytetów trzeciego wieku na terenie kraju była prof. Halina Szwarc. W początkowym okresie UTW funkcjonowały w strukturach uczelni wyższych głównie w dużych miastach będących ośrodkami akademickimi.

 

 

Wykres 1

Liczba uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce w poszczególnych województwach

 

* Liczby oznaczają ilość UTW w Polsce w poszczególnych województwach
Źródło: materiały Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Warszawa, 19-20 marca 2012 r. Stan na dzień: 19 marca 2012 r.

Na przełomie XX i XXI w., w związku ze zmianami ustrojowymi w Polsce, liczba UTW działających w różnych formach organizacyjno–prawnych zaczęła gwałtownie wzrastać. Aktualnie, zgodnie z danymi posiadanymi przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, w Polsce działa 385 UTW.

 

 

Wykres 2

Liczba uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce

w latach 1975 – 2012

 Źródło: materiały Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Warszawa,

19-20 marca 2012 r. Stan na dzień: 19 marca 2012r.

Analizując dotychczasową dynamikę rozwoju sektora UTW można założyć, że w kolejnych latach liczba placówek prowadzących działalność edukacyjną, aktywizującą i integrującą osoby starsze będzie stale rosła. Według danych posiadanych przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW w roku 2014 w Polsce funkcjonuje już co najmniej 450 organizacji prowadzących działalność w zakresie UTW.

 

HISTORIA LEGIONOWSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

Legionowski Uniwersytet Trzeciego Wieku (LUTW) powołany został w 2006 roku, jako niesamodzielna jednostka organizacyjna Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” oraz Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie.

Patronat na działalnością LUTW objęli:

w zakresie naukowym – Akademia Humanistyczna w Pułtusku,

w zakresie organizacyjnym – Starostwo Powiatowe w Legionowie

w zakresie medialnym – Gazeta Powiatowa.

Głównym celem jest poprawa jakości życia osób starszych i zapobieganie ich wykluczeniu z życia społecznego poprzez: włączenie do systemu kształcenia ustawicznego, aktywizację intelektualną, fizyczną i psychiczną, promocję zdrowego stylu życia oraz wdrażanie profilaktyki gerontologicznej.

Uniwersytet prowadzi działalność w trzech zasadniczych kierunkach.

Pierwszym, są wykłady z różnych dziedzin wiedzy, w tym: filozofii, historii, medycyny, prawa, krajoznawstwa.

Drugim, zajęcia fakultatywne, prowadzone dla określonych grup słuchaczy, według ich własnego wyboru.

Trzecim, wycieczki krajoznawcze.

Kolejnym, już raczej nieoficjalnym są różnorodne spotkania integracyjne organizowane z okazji świąt państwowych, religijnych i regionalnych.

W planach kształcenia Uniwersytetów Trzeciego Wieku wiele uwagi przykłada się do organizowania i prowadzenia imprez o charakterze integracyjnym takich jak: spotkania towarzyskie, wycieczki krajowe, imprezy plenerowe, wyjazdy do teatrów, muzeów, kin oraz udział w imprezach kulturalnych, zarówno kameralnych jak i masowych.

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *